Yıpranma payı olarak ‘fiili hizmet süresi zammı’, riskli işlerde çalışan işçi ve memurların daha erken emekli olabilmelerini sağlamak amacıyla verilen bir sosyal hak olup; bu hak ile riskli işlerde çalışanların primlerine, yıllık belli sayıda gün prim eklenmesi sağlanmakta, böylelikle bu
kapsamda çalışanlar daha fazla prime sahip olarak emeklilik için gereken prim gün sayısını daha erken tamamlamaktadır. Fiili hizmet zammına ilişkin süreler, belirli oranlarda çalışanın emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.

03.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında Sağlık Meslek Mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmiştir.

Sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı, 5510 Sayılı Kanunu’nun 40. Maddesine bir hüküm eklenmesi suretiyle sağlanmıştır. Buna göre kapsama giren sağlık çalışanı, her 360 günlük fiili çalışmaya karşılık 60 günlük fiili hizmet zammı alacaktır. Fiili hizmet zammı
kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılardan tahsil edilecek sigorta primlerinde eczaneler için geçerli olan oran fiili hizmet zammı ile ilgili prim artışının işveren hissesinden yapılması suretiyle, işçinin maaşında herhangi bir azalma olmadan işverenin maliyetini %1 oranında
artıracaktır. Bu prim artışının asgari ücretli bir çalışan için (2019 yılı asgari ücret tutarına göre) işverene aylık ilave maliyeti 25,58 TL’dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7146 Sayılı Kanun’un Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında, 03.09.2018 tarihli bir Genel Yazı yayımlanarak, uygulama hakkında bazı bilgiler verilmiştir.
Uygulama ile ilgili yaşanan tereddütler nedeniyle, 1219 sayılı Kanun’da belirtilen “3213.02” meslek kodlu eczane hizmetleri teknikerlerinin yer almasından dolayı, sertifikası bulunan eczane hizmetleri teknikerlerinin de 7146 sayılı Kanun’la tanınan fiili hizmet süresi
zammından yararlanma durumunun ne olduğu hakkında Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bilgi istenmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize iletilen cevabi yazıda;
11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un geçici 7 inci maddesinin 3 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan aşağıdaki hükümler gereğince,eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personellerin eczane teknikerleri olarak görevlendirildikleri ve sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir.

“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak
düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.”

İşverenler, bünyelerinde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında olması halinde, söz konusu çalışanla ilgili fiili hizmet zammı bildirimi yapmak zorundadır. Eczanelerde bu kapsamdaki çalışanların bildirimiyle ilgili husus SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve 66325124-201.99-E.11154977 sayılı yazısında;”İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması
gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da belirtilen ve sigortalı olarak çalışmakta olan mesul müdür eczacı, ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan eczacıların da 7146 sayılı Kanun’la tanınan fiili hizmet süresi
zammından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş sorulmuş olup, gelecek cevabi yanıta gore ayrıca bilgilendirme yapılacaktır